harlem census map via harlemcondolife.com

1990

1990