harlemcondolife harlem real estate

Harlem Real Estate For Sale

Browse HarlemCondoLife’s featured real estate for sale in Harlem below.

  • 413 W 146th St, New York, NY 10031, $2,395,000 4 beds, 4 baths
  • 109 W 111th St #4C, New York, NY 10026, $399,000 2 beds, 1 bath
  • 111 W 110th St #17ABC, New York, NY 10026, $8,950,000 6 beds, 5.5 baths
  • 3 W 122nd St #4A, New York, NY 10027, $649,000 2 beds, 1 bath
  • 418 W 129th St #19, New York, NY 10027, $275,000 2 beds, 1 bath
  • 266 W 115th St #5B, New York, NY 10026, $1,200,000 2 beds, 2 baths
  • 220 W 148th St #4L, New York, NY 10039, $1,330,000 2 beds, 2 baths
  • 602 W 147th St, New York, NY 10031, $2,000,000 5 beds, 4 baths
  • 56 W 119th St #1D, New York, NY 10026, $250,000 1 bed, 1 bath
  • 56 W 119th St #1F, New York, NY 10026, $350,000 2 beds, 1 bath

3 thoughts on “Harlem Real Estate For Sale”

Your Gateway to Harlem

%d bloggers like this: