harlem census map via harlemcondolife.com

2000

2000