Tag: Renaissance Ballroom

Help Save Harlem’s Historic Renaissance Ballroom from Demolition

Protesters Aim to Save Harlems Historic Renaissance Ballroom from Demolition – Video:┬ávia Protesters Aim to…